NKFI K 131837 - Indirekt és direkt hajtóerők szerepe a vegetáció változásában: a hagyományos ökológiai tudás és ökológiai emlékezet felhasználása a finom-léptékű tájökológiában

HU NKFI (131837, 2019 - 2023, Futó projekt)
A projekt fő vezetője: 
Dr. Molnár Zsolt
A projektet vezető intézmény: 
ÖBI
Célok: 

Az ökológiai kutatások ritkán hasznosítják a helyi emberek ökológiai emlékezetét és tudását a vegetációdinamika és hajtóerői feltárásában. Kutatásunk fő célkitűzése, hogy a helyi és hagyományos ökológiai tudásra mint adatforrásra alapozva tárjuk fel az egymással kölcsönhatásban lévő közvetett hajtóerők (pl. társadalmi és gazdasági) és közvetlen hajtóerők (pl. tájhasználat változása) vegetációátalakulásra tett hatását. Célunk, hogy a DPSIR (Driving forces–Pressures–States–Impacts–Responses) keretrendszerben készült ’ökológiai emlékezet’ interjúk elemzésével megértsük a hajtóerő-vegetáció kölcsönhatások összetettségét finom tér-, ugyanakkor hosszú időléptékben. Célunk továbbá egy olyan ökológiai emlékezetre alapuló új módszertan kidolgozása, amely a finom-léptékű történeti tájökológiai elemzésekben alkalmazható. A helyi esettanulmányok célja a mélyfúrás a finom-léptékű dinamikák kapcsán, míg a sok kutatási helyszínt magába foglaló regionális elemzések célja feltárni az általános mintázatokat és megragadni a hajtóerők és kölcsönhatásaik helyi sokféleségét. Lokális léptékben felhagyott területek erdősödési folyamatára fókuszálunk. Ez a jelenség egyszerre tekinthető fajgazdag gyepek degradációjának és őshonos fafajú erdők (pl. tölgy) spontán szukcessziós kialakulásának. A földrajzilag egymástól távol eső, de hasonló ökológiai feltételekkel bíró területeken a vegetációs átalakulások hajtőerőinek finom térléptékű és évtizedes időléptékű elemzése ritka. Kutatásainkat két Európán kívüli területre (Irán, Mongólia) is kiterjesztve, külföldi PhD hallgatókat is bevonva tárjuk fel a helyi vegetációs átalakulások globális hajtóerőit és bővítjük megismerésünk térléptékét.

Kapcsolódó publikációk: 

2021

Demeter, L., Molnár, Á.P., Öllerer, K., Csóka, Gy., Kiš, A., Vadász, Cs., Horváth, F., Molnár, Zs. (2021): Rethinking the natural regeneration failure of pedunculate oak: The pathogen mildew hypothesis Biological Conservation 253:108928