Karrier

Pályázati felhívás a botanikus kerti osztály vezetői munkakörének ellátására

Az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanika Intézet Botanikus Kerti Osztály vezetői munkakörének ellátására.

A munkakör 2023. január 1-jétől tölthető be.

  Az osztályvezető feladata:

 • kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó kutatóhálózati szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő Nemzeti
  Botanikus Kert (a továbbiakban: kert) tevékenységének irányítása, koordinálása, ellenőrzése, képviselete,
 • a kert közfeladatainak ellátásairól való gondoskodás,
 • a kert eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi kulturális és tudományos szerepének erősítése,
 • a kert kulturális és tudományos stratégiájának kidolgozása, összhangban a kutatóközpont tudományos intézeteivel, PR és HR-stratégiájával,
  a kert munkájának összehangolása, esetleges szervezeti reformja,
 • a kutatóközpont főigazgatójának irányításával, a kert hatékony működésének biztosítása.
  A pályázókkal szembeni követelmények:

 • legalább egyetemi, szakirányú végzettség (biológusi, kertészmérnöki)
 • kimagasló, szakmai eredmények a kert profiljába illeszkedő valamely szakterületen,
 • botanikus kert, arborétum vagy bármilyen botanikai és/vagy tudományos gyűjtemény vezetésében szerzett gyakorlat,
 • legalább egy világnyelv tárgyalóképes ismerete,
 • büntetlen előélet.
  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetési-szervezési képesítés, jó vezetői képességek
 • gazdasági, jogi és/vagy PR ügyekben való jártasság,
 • kiterjedt szakmai kapcsolatok (hazai és külföldi), külföldi partneri kapcsolatok
 • jó kommunikációs képesség,
 • angol nyelvtudás,
 • pályázati sikeresség.
  A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázónak a kert vezetésére, fejlesztésére, kert kulturális és tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepcióját,
 • részletes szakmai önéletrajzot,
 • tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölését,
 • eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetését,
 • a munkakör elnyerése esetén, az ÖK honlapján és egyéb az irányításhoz kapcsolódó tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajzot.
  A pályázathoz mellékelni kell:

 • 3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt,
 • a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatát (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített
  fordítását),
 • a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának, és fizetésének megjelölését,
  közvetlen személyes elérhetőségét (telefon, e-mail),
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt
  személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Az osztályvezető jogállása:

A kutatóközpont szervezeti egységeként működő kert osztályvezetője.

Az Osztályvezető munkaviszonyban a kutatóközponttal áll, feladatát heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el, vezetői munkakörét határozott időre szóló munkaszerződéssel látja el, felette a munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

Az osztályvezető irányítási jogköre a kutatóközpont szervezeti egységeként működő Botanikus Kerti Osztályba sorolt munkavállalókra, továbbá azokra terjed ki, akiket a főigazgató a munkaköri leírásukban az irányításuk alá rendel
A vezetői munkakör betöltésére irányuló munkaviszony legalább 3, legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra szól, 3 hónap próbaidő mellett.

Illetmények és juttatások:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

A munkavégzés helye:

Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.)

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázókat a Kutatóközpont, illetve az Intézet vezetői a pályázat beadási határidejétől számított 8 napon belül interjú keretében hallgatják meg. A pályázókat szakmai bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül értékeli. A megbízásra kerülő osztályvezető személyéről – az intézet igazgatójának egyetértésével – a kutatóközpont főigazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. november 15.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 15.

A pályázatok benyújtásának módja:
elektronikus úton, a pályázatot – az Ökológiai Kutatóközpont főigazgatójának címzett kísérőlevéllel, és a megadott mellékletekkel együtt az ugyvezeto@ecolres.hu email címen keresztül.

Budapest, 2022. október 18.

Dr. Garamszegi László Zsolt
Ökológiai Kutatóközpont
főigazgató

Csatolt dokumentum(ok):
2022 kertvezető palyazati kiiras_fin